ESTATUTS

TÍTOL I

Article 1. Denominació i normativa aplicable A l’empara de la llei 19/1977, d’1 d’abril, d’associació sindical i del Reial decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels estatuts de les organitzacions constituïdes, es crea l’associació empresarial denominada Gremi de Constructors i promotors d’Obres de Mataró i Comarca, en endavant el Gremi. subjecta a les disposicions que s’estableixen en aquests estatuts i dotada de la capacitat jurídica i de la capacitat d’obrar necessàries per a la realització dels seus fins.

El contingut d’aquests estatuts obliga totes les persones afiliades del Gremi esmentat.

Article 2. Finalitats Constitueixen els fins del Gremi:

a.- Posseir, adquirir, gravar i alienar tota classe de bens, mobles i immobles, realitzar actes de disposició i domini sobre els mateixos, comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o jurisdicció i exercitar les accions i els drets corresponents.

b.- La protecció recíproca i l´auxili mutu dels seus agremiats/des, i la defensa dels interessos col·lectius del sector, en els diferents ordres que afecten a la seva activitat, amb el més ampli caràcter de cooperació-

c.- La intervenció en les relacions laborals mitjançant la negociació col.lectiva, el plantejament de conflictes col.lectius, el diàleg social i la participació institucional en els organismes públics de les administracions públiques laborals.

d.- Interessar i obtenir la filiació de tots els industrials del ram i la declaració d´oficialitat del Gremi.

e.- Mantenir relacions amb altres Entitats o Associacions anàlogues, tant si són particulars com oficials, nacionals o estrangeres. El Gremi pot afiliar-se a altres organitzacions empresarials d´àmbit més gran, tant de la pròpia branca d´activitats com intersectorial.

f.- Publicar una pàgina web o subvencionar una revista de caràcter informatiu, que sigui útil als seus agremiats/des.

g.- Implantar tantes seccions de tipus econòmic, tècnic, social, financer, cultural, etc., com es cregui convenient per al desenvolupament just de les finalitats que es proposen.

h.- Dirimir els conflictes que puguin suscitar-se entre els agremiats/des com a conseqüència de la seva activitat, si ho demanen els interessats.

i.- En general, fer tantes funcions de la mateixa mena com es considerin convenients o necessàries i siguin les pròpies segons les disposicions vigents actualment o que es dictin en el futur.

Article 3. Domicili El Gremi estableix el domicili social a Mataró, 08303, al carrer Pirineus núm. 17 cantonada Via Europa a l’edifici de Can Boada. Sense perjudici que els òrgans de govern puguin acordar-ne en qualsevol moment el canvi i també establir les delegacions i les representacions que considerin més adients per a la consecució dels seus fins. En aquest cas, el canvi de domicili s’ha de comunicar a l’oficina pública de registre d’estatuts corresponent.

Article 4. Àmbit territorial El Gremi és una organització d’àmbit comarcal, Mataró i Comarca, sense ànim de lucre, que respon als principis democràtics pel que fa a l’organització i al funcionament, i que garanteix l’autonomia de les persones físiques o jurídiques que la constitueixen, sense perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords que que adopten vàlidament els òrgans de govern del Gremi en les matèries que afecten el Gremi i l’interès comú de les persones afiliades.

El Gremi integra tots els constructors d´obres, promotors d’obres, paletes, soladors, o es dediquin a activitats de rebaixos, rases, pous, enderrocaments, fonamentació, obres públiques, estructures, pintors, armadors, poliment de paviments, revestiments de ceràmica, pavimentacions, cobertes, regates, canalitzacions, aïllaments i impermeabilitzacions, encofrats, forns industrials, construccions esportives, instal·lació de canonades, guixeria, marbres, i en general tots els que duen a terme activitats relacionades amb la construcció, tant persona física o jurídica.

El Gremi es defineix com apolític i no confessional.

Article 5. Durada El Gremi es constitueix per temps indefinit i la seva dissolució s’ha de dur a terme de conformitat amb les lleis vigents i els preceptes que contenen aquests estatuts.

TÍTOL II

Capítol I. De l’afiliació

Article 6. Són agremiats/des del Gremi totes les persones físiques o jurídiques que ho sol·licitin de forma reglamentària i reuneixin els requisits d´aquests Estatuts. Les Associacions d´empresaris de menor àmbit d´activitat o territorial també podran adherir-se aquest Gremi en la forma que es determini en aquests Estatuts.

Capítol II. Adquisició i pèrdua de la condició d’agremiat/ada

Article 7. L’afiliació al Gremi és voluntària per a la persona sol.licitant i obligatòria per a l’organització. Si qui ho sol.licita reuneix els requisits que exigeixen la normativa legal vigent i els estatuts, en qualsevol moment pot deixar de ser-ho, sempre que ho notifiqui per escrit a la Jutnta Directiva,amb una antelació de deu dies a la data de la baixa.

Article 8. Les sol·licituds d´ingrés han de ser subscrites per la persona interessada, dirigida a la Junta Directiva. La Junta Directiva n´acorda o en denega l´admissió en un termini que no excedeixi els 30 dies, sense que n´hagi de donar explicacions. Si la Junta Directiva ho considera oportú, pot prescindir de la signatura dels agremiats/des proposants.

Pels agremiats/des nous/ves hi haurà una carència de vot de 6 mesos a comptar des de la data d’ingrés.

Article 9. La qualitat d’agremiat/da es perd:

a.- Per voluntat de la persona interessada.

b.- Perquè es deixa de pagar la quota ordinària. En aquest cas, es concedirà una moratòria de sis mesos des de la data de la seva emissió.

c.- Per incompliment dels presents Estatuts o acords reglamentaris.

TÍTOL III

De l´organització i el funcionament del Gremi

Article 10. El Gremi va a càrrec de la Junta Directiva, entre un mínim de set i un màxim d’onze persones amb dret a vot que tenen els càrrecs següents: Un President/a Un o dos Vice-presidents/es Un Secretari/a Un Tresorer/a Resta Vocals

a.- Aquests càrrecs no són remunerats, s´estableixen per votació de la Junta Directiva elegida en la Junta General, i tenen una duració de quatre anys, podent ser reelegits una vegada en el mateix càrrec.

b.- Tots els agremiats/des amb dret a vot poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

c.- Els candidats que durant dos períodes hagin estat presidents passaran a ser Presidents-Honorífics.

Article 11. Les atribucions de la Junta Directiva són:

1.- La direcció, la representació i el foment de l´Entitat.

2.- Decidir o denegar l´admissió d’agremiats/des.

3.- Portar un registre d’agremiats/des.

4.- Donar de baixa els agremiats/des que infringeixin els Estatuts.

5.- Recaptar, distribuir i administrar els fons socials.

6.- Confeccionar els pressupostos i rendir els comptes anuals.

7.- Convocar les Juntes Generals Ordinàries en el termini reglamentari i les Extraordinàries, quan es cregui convenient.

8.- Nomenar i separar els treballadors: assignar sous, remuneracions extraordinàries, i fixar les condicions de treball.

9.- Defensar, de la manera que es consideri més oportuna i quan es cregui just, els agremiats/des que siguin llastimats en l’exercici de la seva professió.

10.- Fixar les quotes que han de pagar els agremiats/des.

11.- Constituir-se en Junta de Liquidació, si el Gremi es dissolgués.

12.- Per tal de distribuir-se la feina, la Junta Directiva es dividirà en les ponències que calgui. Per exemple: les d´ordre interior, les de relacions exteriors i les de conflictes socials.

13.- Atendre totes les consultes, peticions o queixes relacionades amb la professió, que facin els agremiats/des i es formulin a través d´un escrit de la persona interessada.

14.- Administrar la inversió dels fons de reserva de les seccions quan funcionin.

15.- Nomenar entre els agremiats/des les ponències que calguin i fins hi tot delegar-los en la representació en cada cas concret.

16.- En els conflictes soci-laborals, la Junta Directiva assumeix plenament les facultats que calgui per a la resolució dels conflictes plantejats.

17.- Resoldre els casos dubtosos o no previstos pels Estatuts, a través de la seva interpretació.

Article 12. La Junta Directiva es reuneix obligatòriament com a mínim una vegada al mes, per mitjà d´una convocatòria del President feta, com a mínim, amb tres dies d´antelació. A més, pot reunir-se tantes vegades com es convoqui per iniciativa del President o a petició, com a mínim, de tres membres de la Junta.

Article 13. Per tal que els acords a la Junta Directiva siguin vàlids, han de concórrer en una única convocatòria amb la meitat de la Junta Directiva com a mínim. Els acords es prendran per majoria d´assistents. Si hi ha empat, la Presidència ho resoldrà.

Article 14. Es obligatòria l´assistència a les Juntes. La falta no justificada a cinc sessions consecutives o a set alternativament en el període d’un any, es considera abandonament del càrrec i, per tant, es farà immediatament la cessació del càrrec.

Article 15. La Junta Directiva té la possibilitat de resoldre els dubtes que es puguin produir de la interpretació o de l´aplicació dels actuals Estatuts i de les seves facultats. Així, pot suplir-ne les omissions i informar-ne a la Junta General perquè acordi allò que s’ escaigui.

TÍTOL IV

De les atribucions de la Junta Directiva i els seus membres

Article 16. Correspon al President/a:

a.- Complir i fer complir els Estatuts els reglaments i els acords que les Juntes han pres reglamentàriament.

b.- Representar el Gremi i exercir els seus drets i accions en un judici o fora d´aquest. Aquestes facultats poden ser delegades i també, les atribuïdes per aquests Estatuts i per les disposicions aplicables a qualsevol persona, fins i tot aliena al Gremi, sense més limitacions que les que preveu la legislació aplicable.

c.- Convocar i presidir les reunions de la Junta Directiva, de la General i de l´Extraordinària.

d.- Signar les actes de les Juntes que presideixi, les comunicacions que s´adrecin, els documents oficials, els contractes de serveis i tots els documents que pertoquin.

e.- Reservar, en cas d´urgència, els dubtes i les qüestions que es presentin, i adreçar-se a la Junta Directiva perquè n’ aprovi la solució proposada.

f.- El President/a del Gremi és President/a consumat de totes les comissions o ponències que es nomenin per qualsevol finalitat.

Article 17. Els Vice-presidents/es substituiran, amb igualtat de facultats el President/a, quan estigui absent, malalt o es produís la seva vacant, cessa o dimissió. A més, l´ajudaran si les circumstàncies ho requereixen i podrà delegar determinades funcions.

Article 18. El Secretari/a té cura del funcionament administratiu de l´Entitat. Porta els llibres que calguin per a la seva organització i convoca per ordre del President/a les Juntes Directives, Generals Ordinàries i Extraordinàries. Ha de fer les actes d´aquestes reunions i certificar-ne els punts que calgui, amb el vist-i-plau del President/a.

Article 19. El Tresorer/a s´encarrega de la recaptació i la custòdia dels fons de l´Entitat i d´efectuar els pagaments que s´escaiguin. Portar un control i previsió anual de tresoreria i informar-ne a la Junta Directiva i a la Junta General Ordinària. Els pagaments que requereixin signatura es realitzaran mancomunadament dues signatures entre el President/a, Tresorer/a i Vice-presidents/es. El tresorer/a és qui s’encarrega de formalitzar el pressupost anual d’ingressos i de despeses i l’estat de comptes de l’any anterior, que cal presentar a la Junta Directiva perquè aquesta, al seu torn, els sotmeti a l’Assemblea General.

TÍTOL V

De les Junta Consultiva i les seves facultats

Article 20. SENSE CONTINGUT

Article 21. SENSE CONTINGUT

Article 22. SENSE CONTINGUT

TÍTOL VI

De les Juntes Generals, les reunions i els acords

Article 23. La Junta General pot reunir-se amb caràcter Ordinari o Extraordinari.

Durant el mes de març o abril de cada any, se celebrarà necessàriament la Junta General Ordinària, per donar compte de l´estat econòmic de l´Entitat i de la feina que s´ha fet al llarg de l´any, i també per elegir els membres de la Junta Directiva, que en virtut de l´article desè abandonin el càrrec.

Article 24. Per fer-la es convocarà a domicili o per correu electrònic amb 15 dies naturals d´anticipació com a mínim. Mitja hora després de l´hora fixada per a la convocatòria, s’iniciarà la sessió sense tenir en compte el nombre d’agremiats/des assistents. Tots els acords que es prenguin seran vàlids, llevat dels que requereixin un nombre determinat d’agremiats/des, segons els Estatuts.

Article 25. La Junta General es reuneix amb caràcter Extraordinari, sempre que les circumstàncies ho demanin, o bé la convoqui el President/a de la Junta Directiva, el 75% dels membres de la Junta Directiva o el 25% d’agremiats/des, per mitjà d´un escrit adreçat al President/a on s´exposin els motius per a la convocatòria.

En aquests casos el President/a haurà de reunir la Junta General en un termini no superior a 15 dies.

A les sessions de la Junta General convocada per iniciativa del 25% d’agremiats/des, no es poden prendre acords sobre les proposicions que l´han motivada si no hi assisteixen com a mínim les tres quartes parts dels signants. Per això, si no hi ha prou quòrum, s´abandonaran les proposicions esmentades.

Article 26. En la convocatòria de la Junta General Extraordinària, no es podran tractar altres assumptes que els que s´hagin concretat en l´ordre del dia, o bé les proposicions que s´hagin presentat de la forma que s´indica en el paràgraf següent de l´acta de la Junta General anterior. La forma de convocatòria és la mateixa que la de les Juntes Generals Ordinàries i haurà de tenir lloc en un termini de 72 hores des de la seva convocatòria. Totes les proposicions hauran de presentar-se amb 24 hores d´antelació a la celebració de la Junta General. Aquestes proposicions només es podran discutir quan tinguin relació amb la finalitat de la convocatòria.

Article 27. Tant a les sessions generals ordinàries com a les extraordinàries cap agremiat/da no farà ús de la paraula sense haver-ho demanat i obtingut de la presidència. A més, la seva intervenció no pot superar els 10 minuts si no s´acorda de prorrogar-la. No pot parlar més d´una vegada sobre el mateix assumpte, però pot rectificar un error que li hagi estat atribuït, durant un temps de 5 minuts com a màxim.

Article 28. Els acords de les Juntes Generals han de reunir, per tal que siguin vàlids, el vot de la majoria o de la meitat més un dels assistents, quan aquests Estatuts no exigeixen un nombre de votants superior, en altres articles.

Els esmentats acords, presos per la meitat més un, tindran el caràcter d´obligatori per als seus agremiats/des.

Article 29. La Junta General, pot prendre tots els acords sobre proposicions de caràcter urgent que no s´hagin pogut tramitar per manca de temps, o que, encara que s´hagin tramitat reglamentàriament, poguessin causar perjudicis greus als agremiats/des o a qualsevol d´ells. La Junta General ha d´acordar aquesta urgència.

Article 30. El sufragi és lliure, directe i secret en tots els seus càrrecs.

També les votacions per a l´elecció de càrrecs, l´expulsió d’agremiats/des i els assumptes relacionats amb conflictes laborals són lliures, directes i secretes.

Article 31. La modificació o derogació dels Estatuts o Reglaments s´ha de verificar en la Junta General Extraordinària convocada per això. En la primera convocatòria cal arribar al cinquanta per cent dels agremiats/des, i mitja hora més tard s’iniciarà la sessió amb els agremiats/des assistents, sense límit d’assistència.

TÍTOL VII

Del patrimoni de l´Entitat, la seva administració i el règim econòmic

Article 32. El Patrimoni del Gremi està integrat per:

a.- Les quotes que es recaptin dels agremiats/des.

b.- Els béns, mobles o immobles, que posseeixin per inversió dels seus fons social.

c.- Les inversions, subvencions i donacions a favor de l´Entitat.

d.- Les rendes dels béns que posseeixi o el producte dels serveis que presti.

Article 33. L´administració, la conservació i el foment queden especialment confiats a la Junta Directiva, que tindrà cura de portar els llibres de comptabilitat que exigeixin les Lleis o que es precisin.

Article 34. La Junta Directiva ha de redactar anualment els pressupostos de l´Entitat i els ha de presentar a la Junta General perquè els aprovi.

a.- En la Junta General es nomenaran dues persones per fer d´auditors dels comptes que s´hi aprovin.

b.- Pel que fa a la disponibilitat dels fons del Gremi en comptes bancaris, es fa segons el que acorda la Junta Directiva.

TÍTOL VIII

Del règim de modificació, fusió i dissolució

Article 35. Aquests estatuts es poden modificar, en virtut d’acord de l’Assemblea General, amb el vot favorable de la meitat de les persones assistents. El projecte de modificació l’ha de proposar, almenys, la meitat dels agremiats o de la Junta Directiva i s’ha de trametre a tots els membres del Gremi amb una antelació mínima de vint dies naturals.

Cal seguir el mateix procediment per a la fusió amb altres associacions o gremis anàlogues.

El Gremi es dissoldrà quan ho acordi la Junta General, o quan pertoqui, d´acord amb les disposicions vigents. En cas de dissolució, s´haurien de liquidar totes les obligacions que el Gremi tingués pendents amb els seus membres o amb tercers, per això, caldria constituir la Junta Directiva en Comissió de Liquidació, perquè portés a terme els acords que acordés la Junta General.

Per a la proposta de dissolució de l’associació cal seguir el mateix procediment establert per als supòsits de projectes de modificació d’estatuts.

Pel que fa als béns, instal.lacions i serveis del Gremi que puguin quedar, després d’atendre les obligacions pendents, aquests es destinaran a una organització sense ànim de lucre amb la finalitat relacionada amb l’activitat del Gremi.

Estatuts aprovats el 21 d´octubre de 1977.

Modificació dels Estatuts del 2 d´abril de 1993.

Modificació dels Estatuts del 22 de juny de 2004.

Modificació dels Estatuts del 26 de març de 2015.

El Gremi de Constructors i Promotors d'Obres de Mataró i Comarca

es una entidad sin ánimo de lucro al servicio de las empresas constructoras y promotoras, dando respuesta a sus necesidades y siendo su interlocutor delante de las administraciones, instituciones sociales y entidades vinculadas de alguna manera al mundo de la construcción.

Edificio “Can Boada”
calle Pirineus, 17
(esquina Via Europa)
08303 Mataró (Barcelona)
Teléfono/Fax 93 510 44 75
Correo electrónico info@gremiobresmaresme.org

Intranet | Funciona con Wordpress | Diseño Web: Claraboia Audiovisual, SCCL

© Gremi de Promotors i Constructors d'Obres de Mataró i Comarca | Aviso Legal | Política de Privacidad