Assessories

· ASSESSORIA LABORAL

Tramitació d’Expedients de Regulació d’Ocupació, acomiadaments, sancions a treballadors, assistència a les empreses davant el Servei de Mediació i Arbitratge de Catalunya en acte de conciliació (SEMAC) i davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Defensa i representació de les empreses davant els Jutjats de lo Social i altres estaments judicials i la redacció de recursos contra actes d’infracció, liquidació i resolucions de totes les administracions. Regularització de treballadors estrangers. Assessorament en clàusules específiques de contractes, així com qualsevol aspecte del Conveni Col·lectiu del sector.

· ASSESSORIA FISCAL

Assessorament relacionat amb els impostos que afecten directament a l’activitat de la construcció: Impost sobre el Valor Afegit, Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), Autoliquidació de l’Impost sobre Societats, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Transmissions Patrimonials, Impost sobre Activitats Econòmiques. Estudi i informació sobre les novetats fiscals aparegudes en el decurs de l’any.

· ASSESORIA I SERVEIS EN PREVENCIÓ DE RISCOS

Serveis compresos dins del Servei de Prevenció aliè en les quatre especialitats: Seguretat en el treball, Higiene industrial, Ergonomia-psicosiciologia, Vigilància de la salut; reconeixements mèdics dels treballadors i gestió de medicina del treball. Assessorament en pla de seguretat i salut, plans específics i genèrics d’amiant i assistència tècnica PRL coordinació interempresarial.

· ASSESORIA TÈCNICA

Assessorament en solucions constructives, patologies (aluminosi…), reforços estructurals. Normativa de construcció: CTE (Codi Tècnic Edificació), en especial en els aspectes d’aïllament acústic i tèrmic, Decret d’Habitabilitat, Ecoeficiència, LOE (Llei d’Ordenació de l’Edificació). Ajuntaments; tràmits per permisos, edificis catalogats, subvencions (per rehabilitació de façanes, instal·lació d’ascensors, etc.), Tedi (Test de l’Edifici). Criteris d’amidaments. Aspectes relacionats amb la direcció facultativa: obligacions i deures de l’arquitecte / aparellador / arquitecte tècnic / enginyer de l’edificació, interpretació de la simbologia dels plànols, documentació (llibre de l’edifici).

· ASSESSORIA EN DRET ADMINISTRATIU

Contractació pública en totes les fases, des de la licitació fins a la seva execució, i diversa casuística envers a la mateixa, modificació del contracte, divergències en la seva fase d’execució, pagament de les certificacions, interessos. Urbanisme: plantejament urbanístic, tant general (POUM o Pla General) com derivat (Pla Parcial, Pla de Millora Urbana), Gestió Urbanística (Juntes de Compensació, Projectes de Reparcel·lació), llicències urbanístiques, ICIOS i taxes, disciplina urbanística, expropiacions, procediment contenciós-administratiu.

· ASSESORIA EN DRET MERCANTIL

Assessorament en qüestions relacionades amb la construcció, promoció i ram immobiliari, incloent la tramitació d’expedients judicials; reclamacions de certificacions, defectes de construcció, resolució de contractes, desistiments d’obra, retencions, indemnitzacions, garanties, compliments de contractes. Redacció i negociació de contractes d’obra, compravendes, arres, garanties, arrendaments, opcions de compra i, en general, tots els documents del ram immobiliari. Assumptes de caràcter mercantil; constitució de societats, aplicacions i reduccions de capital, dissolucions i liquidacions de societats, així com la sol·licitud i tramitació de concurs de creditors.

· ASSESSORIA TÈCNICA D’INSTAL·LACIONS

Assessorament en el camp de les instal·lacions tant d’habitatges, centres docents, equipaments esportius, hoteleria, restauració, equipaments culturals, equipaments sanitaris, etc. S’orienta als agremiats en el projecte, l’execució, la certificació i el lliurament d’instal·lacions de tot indol: sanejament, fontaneria, reg, combustibles, calefacció, climatització, protecció patrimonial, energia solar tèrmica i fotovoltaica, bioenergia, eficiència energètica i llicències ambientals. Assessorament en instal·lacions d’equips, sistemes de producció tèrmica i  energètica sostenibles, equipaments de captació solar.

El Gremi de Constructors i Promotors d'Obres de Mataró i Comarca

és una entitat sense ànim de lucre al servei de les empreses constructores i promotores, donant resposta a les seves necessitats i ésser el seu interlocutor davant les administracions, institucions socials i entitats vinculades d’alguna manera al món de la construcció.

Edifici “Can Boada”
carrer Pirineus, 17
(cantonada Via Europa)
08303 Mataró (Barcelona)
Telèfon/Fax 93 510 44 75
Mòbil 674 134 854
Correu electrònic info@gremiobresmaresme.org

Intranet | Funciona amb Wordpress | Disseny Web: Claraboia Audiovisual, SCCL

© Gremi de Promotors i Constructors d'Obres de Mataró i Comarca | Avís Legal | Política de Privacitat